Anton Karl David

en alldaglig blogg om Anton och Gud.

Visheten - en feminim Jesus och nattvard som livsväg

Kategori: Kristen tro

Visheten har byggt sig ett hus, hon har huggit ut sina sju pelare.
Hon har ställt till med slakt, blandat vinet och dukat bordet.
Hon har sänt ut sina tjänsteflickor att ropa från höjderna i staden:
"Du som är okunnig - kom!"
Till de oförståndiga säger hon:
"Kom! Ät mitt bröd och drick vinet jag har blandat.
Överge enfalden så får ni leva, följ förståndets väg."
- Ords 9:1-6
 
Jesus kopplades i den tidiga kyrkan ofta ihop med Guds vishet, eftersom Visheten beskrivs som det första av Guds verk, som fanns innan allt (Ords 8:22-31). Ibland verkar det som om även de nytestamentliga författarna gör samma koppling (jmfr Salomos vishet 7:26 med Heb 1:3 och se 1 Kor 1:24. Personligen tycker jag också att det kan finnas en viss tematisk koppling mellan texten ovan och Luk 14:16-24). De ser Jesus som Visheten som alltid funnits hos Gud. Visheten som beskrivs som allsmäktig (Salomos vishet 7:23) och kopplas starkt samman med Gud själv. Det som är intressant är att när Guds vishet personifieras beskrivs Visheten alltid som en kvinna. Visheten är en hon. Om Jesus ska kopplas samman med Visheten beskrivs Gud alltså inte enbart i manliga termer. Jesus, kristenhetens absoluta centrum, beskrivs i sådana fall i kvinnliga termer som pre-existent, innan han fanns på jorden. Han beskrivs som en kvinna som bjuder på fest och som man ska älska (Ords 4:6). Vad skulle det kunna innebära för vårt sätt att förstå och tala om Jesus och lärjungaskap? Ingenting eller mycket? Har det något att säga om kvinnoprästmotstånd? [nu är jag ju baptist och tror inte på prästerskap, förutom det allmänna, men ni förstår principen]
 
Något jag lagt märke till i Ordsspåksbokens inledning är hur bröd och vin används för att beskriva vilken väg vi väljer i livet. De gudlösas stig beskrivs så här: "De äter brottets bröd och dricker våldets vin." (Ords 4:17), det är en väg som leder till mörker (4:19) och representeras av Dåraktigheten (9:13-18). Som vi har sett ovan beskrivs Vishetens väg också med att äta bröd och vin (9:5). Vishetens väg har sitt ursprung i att frukta Herren (9:10). Det som är uppenbart intressant med detta är att en av den kristna trons mest centrala handlingar är att äta bröd och dricka vin. Nattvarden. Kanske kan nattvarden alltså beskrivas som ett vägval, att följa Vishetens (Jesu) väg istället för Dårskapens. Det handlar om ett annat sätt att leva på. Ett annan stig att vandra. En annan politik. Förlåtelsens, försoningens och det trotsiga hoppets politik. Ofta får man höra av realister (finns det något som dödat mer människor än realism och realpolitik?) att Jesu väg är omöjlig. Den är naiv. Men om vi tror på kopplingen Visheten - Jesus, så är de vägval vi gör i nattvarden bland det mest smarta vi kan göra. Det kopplas nämligen samman med Visheten själv. Personifierad.